KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 29024

Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2. Cad. No:4 41040 İzmit / KOCAELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 21/08/2020 tarihinde, saat: 14:00’da, Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2. Cad. No:4 41040 İzmit / KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış, yoklama ve Divan Heyeti’nin seçimi,
 2. Divan Heyeti’ne toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir-gider tablosu hesaplarının okunması,
 4. Genel Kurul’da okunan 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilançonun kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
 5. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
 6. Yönetim Kurulu 5 asil ve yedek üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
 7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek tutarın tespiti,
 8. 2019 faaliyet dönemi karının kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
 9. Sermaye taahhüt paylarını ödemedikleri için ortaklıktan ıskat edilenlerin yerine yeni ortak alınması, yeni ortaklara hisselerin itibari değerinden yüksek bedelle satış yapılıp yapılmayacağı, hakkında karar alınması,
 10. KSS Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge hakkında karar alınması
 11. Dilekler, öneriler ve kapanış.

VEKALETNAME 

            Pay sahibi olduğumuz Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’da, Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2.Cad. No:4 İzmit / KOCAELİ adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ………………………………………………………………………………………………………………………….. temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ……………………………………………………………    (TCKN : ………………………….)’yi vekil tayin ediyorum.

VEKALETİ VEREN(LER)    :

 TİCARET ÜNVANI           :

 ADRESİ                             :

 TARİH                               :

 KAŞE / İMZA                    :